รีเซต

‘ครม.’ ไฟเขียว ร่างพ.ร.ก.คุมสารต้องห้าม ปรับปรุงตรงสเปก ‘วาดา’ ย้ำ รักษาผลประโยชน์ทางการกีฬา

‘ครม.’ ไฟเขียว ร่างพ.ร.ก.คุมสารต้องห้าม ปรับปรุงตรงสเปก ‘วาดา’ ย้ำ รักษาผลประโยชน์ทางการกีฬา
มติชน
28 ธันวาคม 2564 ( 14:56 )
33
‘ครม.’ ไฟเขียว ร่างพ.ร.ก.คุมสารต้องห้าม ปรับปรุงตรงสเปก ‘วาดา’ ย้ำ รักษาผลประโยชน์ทางการกีฬา

ข่าววันนี้ เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ

 

โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.ก. คือ แก้ไขบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ

 

1. บทนิยาม อาทิ การแก้ไขนิยามคำว่า “สารต้องห้าม” การเพิ่มบทนิยามคำว่า “วิธีการต้องห้าม” การแก้ไขนิยามคำว่า “สมาคมกีฬา” “การแข่งขันกีฬา” “นักกีฬา” และ “บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา” เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการที่กำหนดไว้ใน WADA Code และ มาตรฐานสากล

 

2. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เช่น ยกเลิกให้ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สำนักงานฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence) ยกเลิกอำนาจในการเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดรายชื่อสารต้องห้าม และยกเลิกอำนาจในการประกาศกำหนดระดับ ประเภทชนิดกีฬาและการแข่งขันกีฬาที่ควบคุมการใช้สารต้องห้าม สำหรับคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการการแพทย์, คณะกรรมการ พิจารณาโทษ และ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณา เช่น คกก. พิจารณาโทษมีอำนาจพิจารณาโทษละออกคำสั่งลงโทษ ได้เอง โดยไม่ต้องส่งให้ กกท. ออกคำสั่ง เพิ่มเติมให้โอกาสนักกีฬา บุคคลที่สนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม

 

 

3. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและหน้าที่และอำนาจ ให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยแยกการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้มีความเป็นอิสระต่อกัน และให้สำนักงานฯ จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

 

4. มาตรการลงโทษ ยกเลิกการกำหนดโทษ ซึ่งกำหนดให้โทษทางกีฬามิใช้โทษทางอาญา โดยกำหนดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ใน WADA Code ซึ่งเป็นมาตรการการลงโทษทางการกีฬาที่ถือปฏิบัติกันในวงการการกีฬาทั่วโลก ที่ไม่ใช่โทษทางอาญา

 

นายธนกร กล่าวว่า นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่ประเทศไทย (กกท.) ยังชี้แจ้งนที่ประชุมครม. ยืนยันว่า ร่างพ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ว่า สอดคล้องกับหลักการของ WADA และมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกกฎหมายในรูปแบบ พ.ร.ก. เพื่อไม่ให้ไทยถูกตัดสิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าจะทำส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งหากไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายได้ กกท. จะดำเนินการขอให้ WADA พิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆ ซึ่งรวมถึง การปลดล็อกเรื่องการชักธงชาติไทยให้ทันการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง