ครม.เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์ให้ดาวเทียมต่างชาติบริการเชิงพาณิชย์ในไทย

ครม.เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์ให้ดาวเทียมต่างชาติบริการเชิงพาณิชย์ในไทย
มติชน
22 มิถุนายน 2564 ( 16:23 )
9
ครม.เห็นชอบ ร่างหลักเกณฑ์ให้ดาวเทียมต่างชาติบริการเชิงพาณิชย์ในไทย

ครม.เห็นชอบ ร่างประกาศคกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ ‘หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์’

 

 

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในระดับรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมี สาระสำคัญดังนี้คือ ให้ใช้บังคับกับการอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมกรณีผู้ให้บริการประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น รวมถึงกรณีผู้ประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติที่ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์หรือกิจการกระจายเสียง

 

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การพิจารณาว่ารัฐใดเป็นรัฐเจ้าของดาวเทียม จะต้องพิจารณาจากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิข่ายงานดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นหลัก หากรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิข่ายงานดาวเทียมตามทะเบียนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไม่ใช่รัฐที่มีความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับดาวเทียม ให้พิจารณาจากรัฐที่มีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานของดาวเทียมนั้น หรือรัฐที่มีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติตนถือหุ้นข้างมากและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของดาวเทียมเป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้ร่างประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ประเทศไทยอาจตั้งเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดของดาวเทียมต่างชาติด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงได้

 

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะเดียวกันได้กำหนดให้การอนุญาตใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศไทยเชิงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้คือ 1.ประกอบกิจการดาวเทียมไทยที่ประสงค์จะใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของรัฐเจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ในการประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารแก่บุคคลอื่น

 

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า 2.ผู้ประกอบกิจการดาวเทียมต่างชาติของรัฐเจ้าของดาวเทียมที่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกที่ประสงค์จะประกอบกิจการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย โดยผู้ประสงค์จะประกอบกิจการต้องยื่นขอรับอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กสทช.กำหนด พร้อมกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบและจัดทำข้อเสนอแนะเมื่อประกาศฉบับนี้บังคับใช้ไปแล้ว 3ปี เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง