รีเซต

ผู้ว่าพะเยาออกหนังสือด่วน แจ้งทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโควิด-ไม่ประมาทชาวต่างชาติอาจมีเชื้อ

ผู้ว่าพะเยาออกหนังสือด่วน แจ้งทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโควิด-ไม่ประมาทชาวต่างชาติอาจมีเชื้อ
มติชน
2 สิงหาคม 2563 ( 12:19 )
80
1
ผู้ว่าพะเยาออกหนังสือด่วน แจ้งทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโควิด-ไม่ประมาทชาวต่างชาติอาจมีเชื้อ

ผู้ว่าพะเยาออกหนังสือด่วน แจ้งทุกภาคส่วนเฝ้าระวังโควิด-ไม่ประมาทชาวต่างชาติอาจมีเชื้อ

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เปิดเผยว่าตามคำสั่งหนังสือด่วนของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีโทรสารในราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0230/ว.4468 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ข้อความตามหนังสือระบุว่าศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดทราบ และถือปฏิบัติตามที่นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศลงวันที่ 29 กรกฎาคม รวม 3 ฉบับดังนี้

1.ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 4) ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2. ประกาศ เรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ โดยให้การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป จนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

3.ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลบังคับใช้ โดยให้บรรดาข้อกำหนดประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามประกาศขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผล บังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความเหมาะสมของกรณีนั้นๆ ทั้งนี้ประกอบกับล่าสุดการพบเชื้อโควิด-19 และพบในภาคอีสานที่ชาวต่างชาติ เป็นผู้นำพาหะโรคเข้าสู่ประเทศไทย ทางอากาศหรือทางเครื่องบินโดยสาร, พาณิชย์เหมาลำ

นายกมลกล่าวอีกว่า ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 68 ตำบล 9 อำเภอ ตนได้ลงนามหนังสือสั่งการ อย่างเป็นทางการด่วนที่สุดลงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 และให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทุกกระทรวงทบวงกรม, ราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ- นายอำเภอทุกอำเภอ- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา- นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา- นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้วประกาศให้หน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหยดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศให้ข้อกำหนดประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักรลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จัดที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และทั้งนี้ให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง