'คมนาคม' ได้ลุ้นรื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. รับวินิฉัย ปมศาล ปค.กำหนดนับอายุความฟ้องคดี

'คมนาคม' ได้ลุ้นรื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. รับวินิฉัย ปมศาล ปค.กำหนดนับอายุความฟ้องคดี
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 16:58 )
24
'คมนาคม' ได้ลุ้นรื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลังศาล รธน. รับวินิฉัย ปมศาล ปค.กำหนดนับอายุความฟ้องคดี

ก.คมนาคม ได้ลุ้นรื้อคดีค่าโง่โฮปเวลล์ หลัง ศาล รธน.รับวินิจฉัยปมมติที่ประชุมใหญ่ศาล ปค.สูงสุดกรณีกำหนดนับอายุความฟ้องคดี ให้เริ่มนับแต่ศาล ปค.เปิดทำการ ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ สั่งศาลปค.แจงใน 7 วัน

 

วันที่ 25 ธันวาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งคำร้องของกระทรวงคมนาคม และ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้วินิจฉัยว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดนำมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 18/2545 วันพุธที่ 27 พ.ย.2545 ที่กำหนดให้นับอายุความฟ้องคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือวันที่ 9 มี.ค.2544 มาใช้อ้างอิงในคดีสัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ เข้าข่ายเป็นการขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 หรือไม่ และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติหรือการกระทำดังกล่าว

 

เนื่องจากพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้อง คำร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 และให้ศาลปกครองสูงสุดส่งเอกสาร รายงานการประชุมตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่พุธที่ 27 พ.ย.2545 รวมทั้งระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐในสัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นอ้างว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ ไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มติดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถใช้บังคับได้ และผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการตรวจสอบและมีมติเห็นว่า เมื่อมติที่ประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าวไม่ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 44

ข่าวที่เกี่ยวข้อง