อนุชา หวังรัฐ ปฏิรูปข้อมูล สู่ดิจิทัล เปิดการตรวจสอบ เชื่อมโยงเอกชน-ประชาสังคม

อนุชา หวังรัฐ ปฏิรูปข้อมูล สู่ดิจิทัล เปิดการตรวจสอบ เชื่อมโยงเอกชน-ประชาสังคม
มติชน
6 มีนาคม 2564 ( 12:18 )
9
อนุชา หวังรัฐ ปฏิรูปข้อมูล สู่ดิจิทัล เปิดการตรวจสอบ เชื่อมโยงเอกชน-ประชาสังคม

‘อนุชา’ หวัง ‘ข้อมูลเปิดภาครัฐ’ สร้างการแลกเปลี่ยนให้เอกชน-ประชาสังคม มีส่วนร่วมผลักดันนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ห้องประชุม เดอะ โซไซตี้ อาคารเกษร ทาวเวอร์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิด นานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564” โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เข้าร่วมงาน

 

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สําหรับข้อมูลเปิด ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตสู่สังคมดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า และบริการผ่านระบบดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน์ และการประชุมออนไลน์

 

นายอนุชา กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนํามาเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลเปิด ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือเป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มความโปร่งใสเกิดการมีส่วนร่วม ลดการทํางานที่ซ้ำซ้อนและเพื่ออํานวยความสะดวกในการนําข้อมูลไปใช้ รวมทั้งยกระดับการทํางานของรัฐ และควรผลักดันให้เกิดการสร้าง API ของชุดข้อมูลเปิด และการเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐที่มีคุณค่า ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเปิดนั้น เป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญ จึงมีการจัดกิจกรรมนี้ ขึ้นพร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก เพื่อให้คนที่สนใจเกี่ยวกับข้อมูลแบบเปิด ได้ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเปิดเผยข้อมูลและการสร้างชุมชนผู้ใช้ข้อมูลให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนําข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

 

นายอนุชา กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่สําคัญในการประกาศว่าหน่วยงานภาครัฐจะปฏิรูประบบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเครื่องมือในการบริการสาธารณะใหม่ๆ และที่สําคัญคือการสร้างความโปร่งใสการมีธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบาย สามารถตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการเปิดเผย และเชื่อมโยงข้อมูลที่มีคุณค่าต่อสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนและคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือด้านข้อมูลระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง