รีเซต

ตั้งนิคมฯโรจนะหนองใหญ่ กระตุ้นลงทุน6หมื่นล้าน จ้างงาน 1.5 หมื่นคน

ตั้งนิคมฯโรจนะหนองใหญ่ กระตุ้นลงทุน6หมื่นล้าน จ้างงาน 1.5 หมื่นคน
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 17:49 )
128
ตั้งนิคมฯโรจนะหนองใหญ่ กระตุ้นลงทุน6หมื่นล้าน จ้างงาน 1.5 หมื่นคน

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 1,987.61 ไร่ แบ่งการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,501 ไร่ และพื้นที่สาธารณูปโภคและแนวกันชนประมาณ 486 ไร่ เม็ดเงินลงทุน 4,129.41 ล้านบาท บริหารจัดการโดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม โรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นการร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนา และให้บริการระบบสาธารณูปโภค จัดเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 และเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และ New S-Curve ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่อีอีซีของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่อีอีซีที่รองรับการลงทุน มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการประมาณ 3 ปี ภายหลังจากที่ได้รับ การประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรมแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2567

 

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ รองรับนักลงทุนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตเป็นหลัก โดยโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี มีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่สะดวก โดยอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดไม่ถึง 100 กิโลเมตร และห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 137 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงนิคมฯในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยองได้”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

 

สำหรับการพัฒนาโครงการฯบริษัทฯ ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แนวกันชนเชิงนิเวศ รอบพื้นที่โครงการฯ และนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ เพื่อลดอัตราการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ รวมทั้งได้นำแนวคิดออกแบบอาคารส่วนกลางแบบอารยสถาปัตย์ และออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทน เป็นทางเลือกเสริมพลังงานหลัก ซึ่งช่วยลดปัญหามลพิษส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน สำหรับแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ บริษัทฯจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการจัดสรรที่ดินและขออนุมัติผังแม่บทต่อไป

 

“หลังจากที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่มีการลงทุนเต็มพื้นที่โครงการแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ 60,057 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนจากโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างโรงงานต่างๆในนิคมฯ เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 15,014 อัตรา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร อุตสาหกรรมเบาและอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องประดับ อุตสาหกรรมบริการ เช่น คลังสินค้า โลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนา และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง