รีเซต

บินไทยสั่งพนักงานออฟฟิศเริ่มกลับเข้าทำงาน ส่วนนักบิน-ลูกเรือ ให้ลาพักร้อนเพราะบริษัทยังหยุดบิน

บินไทยสั่งพนักงานออฟฟิศเริ่มกลับเข้าทำงาน ส่วนนักบิน-ลูกเรือ ให้ลาพักร้อนเพราะบริษัทยังหยุดบิน
ข่าวสด
1 กรกฎาคม 2563 ( 14:45 )
61
บินไทยสั่งพนักงานออฟฟิศเริ่มกลับเข้าทำงาน ส่วนนักบิน-ลูกเรือ ให้ลาพักร้อนเพราะบริษัทยังหยุดบิน

 

ดีดีบินไทย สั่ง 1 ก.ค. ให้พนักงานออฟฟิศเริ่มกลับเข้าทำงาน ส่วนนักบิน-ลูกเรือ ให้ลาพักร้อนเพราะบริษัทยังหยุดบิน

บินไทยสั่งพนักงานเข้าออฟฟิศ - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายจักรกฤษฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกคำสั่ง บริษัท กรบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 073/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานตั้งแต่เดือนก.ค. 2563 เป็นต้นไป ตามที่บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ") ได้ออกคำสั่งบริษัทฯ ที่ 069/2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างบริษัทฯ หยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลามีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นั้น มาตรการในการควบคุมเชื้อ C0VID-19 จากทางภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการ ต่างๆ มาตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ จะเปิดทำการปกติ โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยให้มาทำงานตามตารางการทำงานปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานต่างประเทศให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังกับบัญชา และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

2. สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานเป็นการกิจหลัก (นักบินและลูกเรือ) หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน (0peatios) ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากบริษัทๆ หยุดปฏิบัติการบินเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการเละกำกับดูแลให้พนักงานใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้สอดคล้อง ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 1 สิทธิเละหน้าที่โดยทั่วไปของพนักงาน ข้อ 9.1 วรรค 2 ความว่า “ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามจำนวนในวรรคแรกให้พนักงานล่วงหน้า หรือผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในรอบปีถัดไปก็ได้ แต่สะสมไม่เกิน 3 รอบปีติดต่อกัน....”

3. กรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามจริง ตามระเบียบบริษัทๆ ที่กำหนดไว้

4. สำหรับบัตรโดยสารพนักงานยังคงระงับการใช้บัตรโดยสารพนักงานทุกประเภทในทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ และเส้นทางบินของสายการบินคู่สัญญา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ยกเว้นบัตรโดยสารประเกท SI และ SII ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) รวมถึงบัตรโดยสารพนักงานที่เดินทางก่อนประกาศฉบับนี้บังคับบใช้ (Homebound ID Tickets) จึงเเจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน สั่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563