ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน ทุนสำรองไทย ล่าสุด

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน ทุนสำรองไทย ล่าสุด
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 09:35 )
55
1
ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงิน ทุนสำรองไทย ล่าสุด

 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห?งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห?งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง