‘บิ๊กป้อม’ ห่วงปชช. ระดมทีมงานวางแผน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม ระยะยาวอย่างยั่งยืน

‘บิ๊กป้อม’ ห่วงปชช. ระดมทีมงานวางแผน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม ระยะยาวอย่างยั่งยืน
มติชน
24 กุมภาพันธ์ 2564 ( 11:07 )
14
‘บิ๊กป้อม’ ห่วงปชช. ระดมทีมงานวางแผน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็ม ระยะยาวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใย พี่น้องประชาชน ในปัญหาเกี่ยวกับ ภัยแล้ง น้ำท่วม และ ปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2564 จึงได้สั่งการให้ อนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณ งบกลางด้านทรัพยากรน้ำ

 

 

โดยมีการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลางเมื่อวันอังคารที่ 23 ก.พ.64 เวลา 10.00​ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สทนช. อาคารจุฑามาศ เพื่อเป็นการติดตามงานของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ได้สั่งการในที่ประชุม คณะกรรมการ กนช ในเรื่องของการติดตาม เร่งรัดโครงการ ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี งบกลางด้านทรัพยากรน้ำตามมติ ครม. ปีงบประมาณพ.ศ. 2563

 

พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาฟื้นฟู และอนุรักษ์บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม น้ำเสีย และภัยแล้งปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ ปัญหาการปลูกข้าวนาปรังมากกว่าแผน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง

 

 

ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการสำคัญในจังหวัดเพชรบุรี ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในปี 2563/2564 ในพื้นที่ภาคกลาง

 

โดยการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยวางแผนการกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกำหนดมาตรการรองรับในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และน้ำเค็มรุกพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และเร่งช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง