รีเซต

‘บิ๊กป้อม’ หนุนแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัดปี 66-70 เพื่อประโยชน์ปชช. อย่างยั่งยืน

‘บิ๊กป้อม’ หนุนแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัดปี 66-70 เพื่อประโยชน์ปชช. อย่างยั่งยืน
มติชน
19 มกราคม 2565 ( 10:40 )
24
‘บิ๊กป้อม’ หนุนแผนพัฒนาจังหวัด-กลุ่มจังหวัดปี 66-70 เพื่อประโยชน์ปชช. อย่างยั่งยืน

ข่าววันนี้ 19 มกราคม ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference)

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ (1)แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ในช่วงปี 2566 – 2570 (2)ผลการพิจารณา กลั่นกรอง โครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 และ (3) โครงการของส่วนราชการ ภายใต้แผน พัฒนาภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ ที่มี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้กลั่นกรองมาแล้วเบื้องต้นที่ประชุมได้รับทราบ การแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 และรับทราบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กำชับให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามผลการจัดสรรงบประมาณและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที รวมทั้งให้เร่งรัดดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการเงินกู้ของจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในปี 2565 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้สามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางให้มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไปด้วย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ประธานฯ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความสำคัญกับข้อเสนอคำของบประมาณของส่วนราชการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางให้มีความเจริญเติบโตและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. ได้วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะพัฒนาภาคกลางไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ได้เต็มตามศักยภาพของพื้นที่และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล อย่างเป็นรูปธรรมและให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปสาระสำคัญผลการประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ต่อไปและหวังว่า ผลการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง เกิดการบูรณาการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคส่วนในพื้นที่และประเทศชาติอย่างทั่วถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง