กรมท่าอากาศยาน เยียวยาสายการบิน ลดค่าขึ้นลง-ค่าจอดเครื่องบิน 50%

กรมท่าอากาศยาน เยียวยาสายการบิน ลดค่าขึ้นลง-ค่าจอดเครื่องบิน 50%
ข่าวสด
22 มกราคม 2564 ( 15:59 )
12
กรมท่าอากาศยาน เยียวยาสายการบิน ลดค่าขึ้นลง-ค่าจอดเครื่องบิน 50%

กรมท่าอากาศยาน เยียวยาสายการบิน 1 เดือน ลดค่าขึ้นลง-ค่าจอดเครื่องบิน 50% พร้อมขยายเวลาลดค่าเช่าร้านในสนามบิน ถึง 31 มี.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึง การช่วยเหลือสายการบินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. มีการประชุมของคณะกรรมการการบินพลเรือน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้เสนอมาตรการเยียวยาสายการบิน 2 มาตรการคือ

 

 

1.ขยายระยะเวลาการปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charge) ให้แก่อากาศยานของสายการบิน ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กรมท่าอากาศยานกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือนมีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว โดยให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการการบินพลเรือน ได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวบรวมข้อมูลและนำเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของกรมท่าอากาศยาน

ระหว่างรอเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินชดเชยรายได้ฯ นั้น กรมท่าอากาศยานจะออกมาตรการเพื่อเยียวยาสายการบิน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 2564 ดังนี้

1.ลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

2.ลดค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking charge) ลงอัตราร้อยละ 50 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

3.การต่อเวลาลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ทั้งสายการบินและผู้ประกอบการร้านค้าในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนด สำหรับผู้ประกอบการทุกกิจกรรมของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน โดยการลดอัตราค่าเช่าจะมีผลถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง