เชียร์กระหึ่มบอลโลก ลุ้นทริปหรูดูรอบชิงที่รัสเซีย

สำหรับลูกค้าทรูทุกคนเพียงร่วมทายผลแชมป์บอลโลกผ่านแอปทรูไอดี ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ถึง 29  มิ.ย. 2561 เวลา 12.00 น. คุณจะได้รับสิทธิลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษเป็นแพคเกจชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศที่รัสเซียมูลค่า 818,720 บาท รวม 2 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 1,637,440 บาท

    เดินทาง 14 ก.ค. – 19 ก.ค. 2561 (รับชมนัดชิงฟุตบอลโลกวันที่ 15 ก.ค. 2561)

หมายเหตุ : ในการร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลนี้ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมได้ยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล รวมถึงระยะเวลาในการเดินทาง และ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัลแล้ว

เกณฑ์การตัดสิน เงื่อนไข และการแจกจ่ายของรางวัล

 1. เฉพาะลูกค้าทรูที่มาร่วมทายผลบอลโลกตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
 2. รางวัลประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – รัสเซีย , ค่าโรงแรม ที่พัก , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าเข้าชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ และค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง ตามที่บริษัทผู้ให้บริการนำเที่ยวกำหนด
 3. กำหนดการจับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. และ ประกาศผลผ่านทาง www.facebook.com/TrueID.Official และ www.trueid.net ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 4. จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับรางวัลที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 หรือโทรศัพท์ 02-591-9800 ภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด โดยส่งสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางต่างประเทศเพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้ หากไม่สามารถยืนยันรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีลำดับสำรองถัดไป
 6. ผู้โชคดีจะต้องเดินทางได้ในวันที่ 14 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2561 หรือภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด และจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติเข้าประเทศรัสเซีย ทางบริษัทจะจัดซื้อประกันภัยการเดินทางให้กับผู้โชคดี หากแต่ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าภาษีสนามบิน และการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้น หากทางผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศรัสเซียได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีดังกล่าว
 7. รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการที่บริษัทฯ ระบุไว้ในโปรแกรมเดินทาง รวมทั้งไม่รวมค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก.ต่อ ท่าน), ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% จากค่าบริการ
 8. ผู้โชคดีจะต้องเป็นชำระค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด ดังนี้
   • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลและ
   • ภาษีหักณที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลกรณีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป

  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

 9. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พักในต่างประเทศ การจราจร การเปลี่ยนวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดที่นอกเหนือความคาดหมาย
 10. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติที่สุ่มเสี่ยงไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 11. กิจกรรมนี้เฉพาะผู้ใช้บริการทรูที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยจะต้องไม่มียอดค้างชำระค่าบริการใดๆ และต้องมีสถานะใช้งานได้ตามปกติ (active) ณ วันที่มารับรางวัล
 12. พนักงานบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือบริษัททรู ร้านทรูพาร์ทเนอร์ เพื่อนคู่ค้าทรู และครอบครัวของพนักงาน ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ คณะกรรมการสักขีพยานรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 13. ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการ หากพบว่าผู้โชคดีได้รับมากกว่า 1 รางวัล คณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์เหลือเพียง 1 รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด
 14. หากว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือมีจำนวนผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงจำนวนในลำดับที่บริษัทกำหนดไว้ หรือไม่ดำเนินการอื่นใดภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ใช้บริการ ในรายชื่อสำรองมาทดแทน หรือดำเนินการใดๆ ตามวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 15. การพิจารณาตัดสินการรับรางวัล หรือกรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. รางวัล และสิทธิพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในกิจกรรมนี้ ไม่สามารถแลก ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้บุคคลอื่นได้เช่นกัน
 17. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงให้บริษัทนำภาพ และเสียงผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ และเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 18. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใดๆ  ในรายการส่งเสริมการขายนี้แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 19. ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่ผู้จัดกิจกรรม พิจารณาเห็นสมควร
 20. ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/TrueID.Official และ www.trueid.net
 21. กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จัดขึ้นโดยบริษัท True Digital and Media Platform Company Limited ทาง Apple Inc. รวมทั้งผู้ผลิตโทรศัพท์ ผู้ให้บริการ ระบบปฎิบัติการ หรือเจ้าของสินค้าอื่นๆ ที่ปรากฎในภาพของรางวัลไม่มี  ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้