เงื่อนไข & กติกา กิจกรรม โหลด รับ จับ แจก กับ ทรูไอดี

เงื่อนไข & กติกาในโครงการ “โหลด รับ จับ แจก กับทรูไอดี!  แจกทุกสัปดาห์ สร้อยคอทองคำ สมาร์ทโฟน

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม: ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมาชิกผ่าน TrueID Application มาก่อน 
2. ระยะเวลาของกิจกรรม : 20 พฤศจิกายน -18 ธันวาคม 2560 (30 วัน)
3. ของรางวัล มูลค่ารวม 47,662.32 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

      – สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารวม 20,410 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
      – Samsung galaxy J7 จำนวน 4เครื่อง มูลค่ารวม 27,252.32 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

4. เงื่อนไข และกติกาการร่วมกิจกรรม:

      การเข้าร่วมกิจกรรม
          – ผู้เข้าร่วมจะต้องดาวน์โหลดแอป TrueID ลงในโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
          – รายชื่อการเข้าร่วมกิจกรรม จะแบ่งเป็น 4 รอบ เพื่อจับรางวัลทุก ๆ 7 วัน รวมการจับรางวัลทั้งหมด 4 ครั้ง โดยผู้ที่ลงทะเบียนรอบเวลาใดเวลาหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรอบอื่น ๆ อีกได้

              o สัปดาห์ที่ 1 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 พ.ย. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 26 พ.ย. 23.59น.)
              o สัปดาห์ที่ 2 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 3ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 3 ธ.ค. 23.59น.)
              o สัปดาห์ที่ 3 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 10 ธ.ค. 23.59น.)
              o สัปดาห์ที่ 4 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 17ธ.ค. 2560 (สิ้นสุดรอบเวลา 17 ธ.ค. 23.59น.)

      กติกาการจับรางวัล
          – สัปดาห์ที่ 1 จับฉลากวันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 27 พ.ย.2560 เวลา 18.00 น.
          – สัปดาห์ที่ 2 จับฉลากวันที่ 4 ธ.ค. 2560   เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 4 ธ.ค. 2560  เวลา 18.00 น.
          – สัปดาห์ที่ 3 จับฉลากวันที่ 11 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 11 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น.
          – สัปดาห์ที่ 4 จับฉลากวันที่ 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 น. และประกาศผลในวันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 18.00 น.

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนตามที่ระบุเท่านั้น
6. กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ดาวน์โหลดใหม่ในช่วงระยะเวลาการเล่นกิจกรรม
7. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ (1เบอร์ ต่อหนึ่งสิทธิ์) โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีภายใน 24 ชม. ตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้าติดต่อไม่ได้ จะถือว่าสละสิทธิ์
8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่ได้รับการยืนยันตัวตนจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ แล้วจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น 12% จากมูลค่าของรางวัล (กรุณาเตรียมเงินมาในวันรับรางวัล)
10. ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้โชคดี พร้อมเอกสารยืนยันในกรณีมอบอำนาจ) มาแสดงเพื่อรับรางวัล
11. การจับฉลากจะจับที่สำนักงาน TrueDMP และประกาศผลตามวันเวลาที่กำหนด ผ่านทาง facebook ของ TrueID
12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
15. พนักงาน TRUE และในเครือ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โปรโมชั่นญาติ) และบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
16. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า