ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการยธ-ศธ.

       ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงยุติธรรม-กระทรวงดิจิทัลฯ-กระทรวงศึกษาฯ หลายตำแหน่ง

       วันนี้ (27ธ.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

       1. นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

       2. นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและผู้เกษียณอายุราชการ

       ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแต่งตั้ง นายชยงการ ภมรมาศ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

       ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

       ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นางวารี จันทร์เนตร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

       ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 คน ดังนี้

       1. พ.ท.โกศล ประทุมชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       2.ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

       3. พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

       4. นางรัตนา ศรีเหรัญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

       5. นายไพโรจน์ อนุรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

       6. ว่าที่ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

       ครม.มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายเอมีร์ ฮัดจีคาดูนิช (Mr. Emir Hadžikadunić) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สืบแทน นายตาริก บุกวิซ (Mr. Taric Bukvić) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

       ครม.มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเซอร์เบียมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายสโลโบดัน มารินโควิช (Mr. Slobodan Marinković) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สืบแทน นายยอวาน ยอวานอวิช (Mr. Jovan Jovanovic) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

       ครม.มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางเจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร์ไฮ (Ms. Jennifer A. Harhigh) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ สืบแทน นายเคนเนท แอล. ฟอสเตอร์ (Mr. Kenneth L. Foster) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการยธ-ศธ.


Tags: ครม. แต่งตั้งขรก. ข้าราชการ มติครม.

ข่าวที่เกียวข้อง