สนช.ลงรายชื่อขอแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์

        สนช.ลงรายชื่อขอแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์ เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อลดความขัดแย้ง และสานต่อโบราณราชประเพณี

        วันนี้ (27ธ.ค.59) นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( วิปสนช. ) แถลงถึงผลการประชุมวิปสนช.ที่มีการพิจารณาขอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505ตามที่คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็นผู้เสนอขอแก้ไข กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตราใน 7 โดยให้เหตุผลว่าหลังจากมีการแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์เกี่ยวกับการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแล้ว เห็นสมควรให้กลับไปใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี พ.ศ.2505 แทน เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเดิม โดยมีสมาชิกสนช.ร่วมลงรายชื่อขอแก้ไขจำนวน 84 คน เพื่อสืบสานตามโบราณราชประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน

        สำหรับมาตรา 7 ที่มีการแก้ไขนั้นให้กรรมาธิการขอให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2535 โดยให้ใช้ความดังต่อไปนี้ คือ พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

        อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ สนช.เข้าชื่อเสนอตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 มาตรา 14 ระบุ ว่า สนช.จำนวนมากกว่า 25 คนขึ้นไป สามารถร่วมกันลงชื่อเสนอร่างกฎหมายได้ โดยรัฐบาลจะส่งนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลมารับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการพิจารณา เพื่อแสดงความเห็นต่อพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งมายัง สนช.เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม สนช.ต่อไป 

 

ผู้สนับสนุนข้อมูลข่าว :  สนช.ลงรายชื่อขอแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์


Tags: สนช. พรบ.คณะสงฆ์ ลงรายชื่อขอแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์

ข่าวที่เกียวข้อง