บทสวดและวิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง กุศลใหญ่รับวันพระใหญ่

 

บทสวดและวิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง  กุศลใหญ่รับวันพระใหญ่

 

 
 

สำหรับวันพระใหญ่ กิจกรรมส่วนใหญ่ นอกจากจะ ตักบาตร เข้าวัด ทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม แล้ว สิ่งที่มักจะทำกันอีกอย่างหนึ่งคือการ เวียนเทียน นี่คือ บทสวดและวิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง ที่คุณผู้อ่านสามารถก็อปปี้ติดมือถือเอาไว้ เพื่อให้การเวียนเทียนในค่ำคืนวันพระใหญ่นี้ เป็นไปอย่างถูกวัตรปฏิบัติอย่างครบถ้วน

พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาจำนวนมากที่ไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาไม่ได้ขาด แต่ก็ยังมีบางส่วน ที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไป ความสำคัญ ตลอดจนวิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง วันนี้ รายงานพิเศษ truelife จึงได้นำความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ วิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง เพื่อให้ท่านผู้อ่าน ได้รับอานิสงส์จากการเวียนเทียนอย่างสมบูรณ์ จิตใจเบิกบานผ่องแผ้ว ถ้วนหน้ากัน

“เวียนเทียน” ถือเป็นวิธีการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ด้วยกริยาอันสำรวมเรียบร้อย เดินรอบสถานที่สำคัญภายในวัด โดยมากจะเป็นโบสถ์หรือปูชนียสถานที่สำคัญของวัด 3 รอบ พร้อมกับรำลึกบูชาพระรัตนตรัยไปด้วย ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชาและวันอาสาฬหบูชา

 

 

ซึ่งการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่า “เวียนประทักษิณาวัตร” คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

 

 

อย่างไรก็ตาม เคยมีปรากฎว่า มีการเวียนเทียนหรือการทำประทักษิณต่อบุคคล เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อบุคคลอย่างสูงสุด ปรากฎในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระสารีบุตรอัครสาวก ทูลลาพระพุทธเจ้า เพื่อจะกลับไปนิพพานที่แคว้นมคธก็ได้กระทำประทักษิณ 3 รอบ เวียนรอบพระพุทธเจ้าเช่นกัน

 

 

เมื่อไทยได้รับคตินิยมนี้มา จึงได้ปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทย โดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น “ฐานประทักษิณ” สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี

 

 

การเวียนเทียนนั้น สามารถทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ที่นิยมทำในเวลากลางคืน อาจจะเพราะจะมองเห็นเปลวเทียนได้ชัดกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในเวลากลางคืน อาทิ มากันเป็นหมู่คณะ เช่น กลุ่มข้าราชการ ครูอาจารย์ที่พานักเรียนมาเวียนเทียน หรือไม่อยากออกจากบ้านตอนค่ำ เพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่า ในยุคนี้เหตุอาชญากรรมนั้น เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะยามวิกาล ก็สามารถจะเวียนเทียนในเวลากลางวันได้เช่นกัน ซึ่งวัดต่างๆ ก็เปิดให้ประชาชนเวียนเทียนกันตลอดทั้งวัน ในวันพระสำคัญๆ เช่นนี้อยู่แล้ว พุทธศาสนิกชน สามารถแสดงออกถึงการบูชาพระรัตนตรัยได้โดยไม่จำกัดเวลา ดังนั้น สามารถเลือกจะเวียนเทียนกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ ตามจริตและความสะดวกของแต่ละท่าน

 

shutterstock_157463945

 

atmoomoo / Shutterstock.com

การเตรียมตัวก่อนการไปเวียนเทียน

– อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน
– แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
– เตรียมเครื่อบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
– ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียนก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน

 

 

 

วิธีการเวียนเทียน

 

เมื่อพุทธศาสนิกชนเดินทางมาถึงวัดแล้ว ก่อนจะทำสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ต้องทำเป็นประการแรกคือ เข้าไปกราบบูชาพระประธานภายในโบสถ์เสียก่อน จากนั้นจึงค่อยออกไปเวียนเทียน

 

 

 

หากขบวนการเวียนเทียนนั้น มีทั้งพระและฆารวาสร่วมอยู่ด้วย ให้พระภิกษุอยู่แถวหน้า ถัดมาเป็นสามเณร แม่ชี จากนั้นจึงจะเว้นช่องห่างตามสมควรจึงจะเป็นฆารวาสทั่วไป

 

 

 

การเดินเวียนเทียน จะเดินวนขวาตามเข็มนาฬิกา คือหันด้านขวาของตัวเองเข้าหาโบสถ์หรือปูชียสถาน ในการเวียนแต่ละรอบ ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

 

 

 

โดยการเวียนรอบแรก ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระพุทธคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น

 

shutterstock_305629319

Pongmanat Tasiri / Shutterstock.com

 บทสวดพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

(คำแปล)

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชา ความรู้และความประพฤติ
เสด็จไปดี คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

การเวียนรอบที่สอง ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระธรรมคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น

 

 

 

บทสวดพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)

(คำแปล)
พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

การเวียนรอบที่สาม ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ และสวดบทสวดมนต์ ระลึกถึงพระสังฆคุณ พร้อมบทแปล เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ สวดด้วยใจสงบ สำรวม สร้างความเข้าใจ เพื่อน้อมนำการระลึกถึงให้แจ่มชัดมากขึ้น

 

 

 

บทสวดพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

(คำแปล)

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติสมควรแล้ว
ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ
นั้นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า

ระหว่างที่เดินเวียนเทียนอยู่นั้น ควรตั้งมั่นระลึกถึงพระรัตนตรัย อย่าวอกแวก สำรวจกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย รักษาระยะเดินให้ห่างกันพอสมควร พอความปลอดภัยจากไฟธูปเทียน เดินอย่างเป็นระเบียบ ไม่ต้องเร่งรีบหรือแซง ไม่ควรพูด คุยหยอกล้อก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น และเมื่อเวียนเสร็จแล้ว ให้นำธูปเทียนและดอกไม้ ไปปักและวางบูชาในที่ที่ทางวัดจัดเอาไว้ให้ให้เรียบร้อย

Tags: วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา มาฆบูชา วิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้อง เวียนเทียน บทสวด พุทธ

ข่าวที่เกียวข้อง